Informacja dot. RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Muzeum Regionalnym w Łukowie

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

Państwa dane osobowe (w tym wizerunkowe) przetwarzane będą dla celów realizacji działalności statutowej Muzeum Regionalnego w Łukowie, w celu wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu realizacji określonych ustawami zadań publicznych i umów oraz wypełniania pozostałych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

  • podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów,

  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów;

  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na rzecz Państwa usług – przez okres świadczenia na rzecz Państwa usług;

  • w przypadku wykorzystania wizerunku – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;

  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług i realizacji umów. W przypadku osób odwiedzających Muzeum Regionalne w Łukowie, każdy zwiedzający wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z prowadzoną przez placówkę działalnością z zakresu kultury.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Muzeum Regionalne w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków

reprezentowane przez dyrektora placówki muzealnej.

Tel: (25) 798 27 16 e-mail: biuro@muzeum.lukow.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować. Inspektorem Ochrony Danych dla Muzeum Regionalnego w Łukowie jest Magdalena Piszcz – Jóźwiak, ul. Czerwonego Krzyża 4, 21-400 Łuków, pokój nr 8, e-mail iod@starostwolukow.pl, telefon: (25) 798 22 03 wew. 210.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Monitoring w budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz na dziedzińcu muzealnym

W budynku muzeum oraz na dziedzińcu muzealnym zainstalowany jest monitoring wizyjny, który stosowany jest do celów ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający   30 dni od dnia nagrania.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora /art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000   ze zm.).