Regulamin Nocy Muzeów 2018

REGULAMIN NOCY MUZEÓW

ORGANIZOWANEJ PRZEZ MUZEUM REGIONALNE W ŁUKOWIE

PN. ,,SPOTKANIE Z PREHISTORIĄ”.

1. CEL IMPREZY

Włączenie się w organizację ogólnopolskiego wydarzenia, jakim jest ,,Noc Muzeów”.

Propagowanie historii Ziemi Łukowskiej, a szczególnie dziejów związanych z prehistorią Ziemi.

Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Łukowskiej.

Integracja mieszkańców Łukowa i powiatu łukowskiego.

2. ORGANIZATOR IMPREZY

Muzeum Regionalne w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków

3. TERMIN I MIEJSCE

26 maja 2018 r. (sobota) godz. 17:00 – 23:00.

Sale wystawowe oraz dziedziniec Muzeum Regionalnego w Łukowie.

4. UCZESTNICTWO

Uczestnikami Nocy Muzeów są mieszkańcy miasta Łukowa, Ziemi Łukowskiej oraz wszyscy chętni, którzy zechcą zwiedzić w tym dniu naszą placówkę.

5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Z ramienia organizatora:

Dyrektor oraz pracownicy Muzeum Regionalnego w Łukowie.

Tel. (25) 798 27 16

6. PORZĄDEK i BEZPIECZEŃSTWO

Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz uczestnictwa w niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji podobnie działających;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

Zakazuje się uczestnikom imprezy:

a) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, rasistowskich itp.;

b) rzucania przedmiotami;

c) zaśmiecania terenu imprezy, a także dotykania i niszczenia eksponatów muzealnych oraz innych urządzeń znajdujących się na terenie placówki;

d) korzystania z przedmiotów i urządzeń znajdujących się na terenie muzeum w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.

W imieniu Organizatora za porządek podczas przedsięwzięcia odpowiadać będą pracownicy muzeum, przypadki zagrażające bezpieczeństwu imprezy zgłaszane będą na Policję. Uczestnicy mają obowiązek dostosować się do uwag i poleceń Organizatorów.

7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W TYM WIZERUNKU UTRWALONEGO POPRZEZ FOTORELACJĘ Z IMPREZY

  1. Podczas wydarzenia wykonywana będzie fotorelacja z imprezy.

  2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik Nocy Muzeów organizowanej przez Muzeum Regionalne w Łukowie, wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, min. wizerunku oraz ich przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz promocyjnych poprzez udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w szczególności zamieszczenia wizerunku w mediach w związku z prowadzoną przez Muzeum działalnością z zakresu kultury.

  3. Administratorem Państwa danych osobowych (w tym danych wizerunkowych) jest Muzeum Regionalne w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków, e-mail: biuro@muzeum.lukow.pl

  4. Dane będą przetwarzane w celu wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);

  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w wydarzeniu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu;

udział w imprezie jest bezpłatny;

zwiedzający uczestniczą w imprezie pn. ,,Noc Muzeów” na własną odpowiedzialność;

organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji

niniejszego regulaminu oraz zmian w programie imprezy;

regulamin imprezy dostępny jest w placówce oraz na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Łukowie pod adresem www.muzeum.lukow.pl.

                                                                                         Dyrektor muzeum

                                                                                                  / – /

                                                                                          Mariusz Burdach