Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM REGIONALNYM
W ŁUKOWIE

 

 

Lp.

Nazwa zbioru danych

osobowych

Administrator

Danych

Osobowych/

siedziba/REGON

Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa
w art. 31 i art. 37 Rozporządzenia

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Kategoria osób, których dane są przetwarzane

Opis kategorii przetwarzanych danych osobowych

Opis kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione

Sposób udostępniania danych
do zbioru

Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

Opis technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa

1.

Zbiór danych osobowych pracowników
(akta osobowe)

Muzeum Regionalne

w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r.Kodeks Pracy

Art. 6 ust.1 lit. c RODO

1)Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa,

w zakresie przepisów Kodeksu Pracy.

2) Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
a przetwarzanie nie narusza praw

i wolności osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pracownicy

Imię (imiona)
i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres

do korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe pracownika,
a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, numer PESEL, numer rachunku, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia

do rąk własnych; w tym inne dane wynikające

z odrębnych przepisów.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

2.

Zbiór danych osobowych kandydatów
do pracy

Muzeum Regionalne

w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r.Kodeks Pracy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

1) Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących.

2) Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego

z przepisu prawa
w zakresie przepisów Kodeksu Pracy.

3) Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

a przetwarzanie nie narusza praw

i wolności osoby, której dane dotyczą. (rekrutacja pracowników przez Administratora Danych Osobowych)-
art. 6 ust. 1 lit c RODO.
.

Kandydaci do pracy

Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

3.

Zbiór skarg
i wniosków

Muzeum Regionalne

w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg
i wniosków

Prowadzenie

i analiza skarg
i wniosków.

Autorzy skarg

i wniosków.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, przedmiot skargi lub wniosku, numer telefonu.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

4.

Zbiór danych osobowych pracowników dysponujących kluczami do Muzeum i sal wystawowych

Muzeum Regionalne

w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r.Kodeks Pracy

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO

Zapewnienie ochrony
i bezpieczeństwa mienia Muzeum.

Pracownicy

Imię, nazwisko, stanowisko pracy.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

6.

Zbiór danych osobowych zleceniodawców
i wykonawców (umowy
o dzieło
i zlecenia)

Muzeum Regionalne

w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Art. 6 ust. 1 lit.
b, d RODO

Bieżące sprawy usług dla Muzeum

Kontrahenci, klienci, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Imię i nazwisko, kontakt, nazwa firmy, adres, opis.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

7.

Rejestr wyjazdów służbowych pracowników (delegacje)

Muzeum Regionalne

w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Art. 6 ust. 1 lit. a, b

Art. 49 ust. 1 lit. a, b, c RODO

Celem reprezentacji interesów Muzeum poza siedzibą.

Dane osobowe osób, które wyjeżdżają służbowo

Imię i nazwisko,
nr rejestracyjny samochodu, adres, miejsce i czas wyjazdu oraz przyjazdu.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

8.

Prowadzenie dokumentacji BHP

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r.Kodeks Pracy

Dopełnienie obowiązków określonych

w przepisach prawa.

Pracownicy szkoleni
z zakresu BHP, ofiary wypadków

i chorób zawodowych.

Imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

9.

Zbiór danych osobowych
z monitoringu wizyjnego

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b, c RODO

Rejestracja mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa mienia, obiektu Muzeum oraz danych.
osobowych.

Osoby, których wizerunek został zarejestrowany

Wizerunek

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

10.

Archiwum zakładowe

(archiwizowanie dokumentacji)

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach

Dopełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa.

Dane osób przetwarzane
w związku
z realizacją zadań statutowych
i ustawowych Muzeum

Imię i nazwisko, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, NIP, miejsce pracy, seria
i numer dokumentu tożsamości, stan cywilny wykształcenie, kwalifikacje, kursy, szkolenia, orzeczenia lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, świadectwa pracy,
w tym inne dane osobowe wynikające z przepisów prawa.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

11.

Prowadzenie dziennika korespondencji

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO

Sprawy związane

z obsługą korespondencji Muzeum.

Nadawcy
i adresaci korespondencji,
w tym osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwa firmy, opis.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

12.

Prowadzenie dokumentacji dot. stażystów

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

Dopełnienie obowiązków określonych

w przepisach prawa.

Stażyści

Imię i nazwisko, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, wykształcenie.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

13.

Biblioteka

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Rejestracja wypożyczeń zbiorów bibliotecznych przez czytelników.

Czytelnicy biblioteki

Imię i nazwisko, numer telefonu

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

14.

Zbiór danych klientów, darczyńców Muzeum

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Art. 6 ust. 1 lit. b, d, f RODO

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów, zleceń, korespondencji biznesowej.

Kontrahenci, darczyńcy

Imię i nazwisko, kontakt, nazwa firmy, adres, opis.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

15.

Zbiór dokonanych zakupów

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r.

o bibliotekach

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Zbiór ma na celu ewidencjonowanie zakupów książek

i eksponatów do biblioteki
i do zbiorów Muzeum.

Osoby prywatne, firmy

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,

imię i nazwisko osoby wykonującej lub użytkującej dany eksponat.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

16.

Zbiór depozytów

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
21 listopada

1996 r.
o muzeach

Ewidencjonowanie depozytów.

Osoby prywatne, firmy

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, imię

i nazwisko osoby wykonującej lub użytkującej dany eksponat.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

17.

Zbiór –realizacja zamówień publicznych

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Dopełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa.

Wykonawcy

i inni uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówień publicznych

Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
w tym dane wynikające

z Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentacji, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

18.

Zbiór osób biorących udział

w konkursach i warsztatach oraz organizowanie wycieczek tematycznych

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Statut Muzeum Regionalnego

w Łukowie z dnia

26 czerwca 2012 r.

Dopełnienie obowiązków określonych

w przepisach prawa.

Uczestnicy konkursów, warsztatów
i wycieczek tematycznych

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, wiek, klasa i szkoła, do której uczeń uczęszcza, imię
i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, wizerunek.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

19.

Dane osobowe członków Rady Muzealnej

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Statut Muzeum Regionalnego

w Łukowie z dnia
26 czerwca 2012 r.

Dopełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa.

Członkowie Rady Muzealnej

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria
i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

20.

Dane osobowe Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Statut Muzeum Regionalnego

w Łukowie z dnia
26 czerwca 2012 r.

Dopełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, seria
i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

21.

Dane osobowe Twórców Ludowych

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Statut Muzeum Regionalnego

w Łukowie z dnia
26 czerwca 2012 r.

Dopełnienie obowiązków określonych

w przepisach prawa.

Twórcy Ludowi

Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, seria

i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

22.

Promocja (prowadzenie strony internetowej
i FB)

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Udostępnianie danych osobowych

i wizerunku pracowników Muzeum, zwiedzających , uczestników konkursów, wycieczek
i warsztatów org. przez Muzeum
w celu promocji instytucji.

Odbiorcy Muzeum

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, wizerunek.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

23.

Archiwum danych kadrowo – płacowych

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Celem spełnienia wymogów ustawowych odnośnie przechowywania danych osobowych osób zwolnionych oraz danych finansowych.

Dane osobowe pracowników oraz ich rodzin, dane kontrahentów.

Zakres danych osobowych wynikających
z Kodeksu Pracy oraz stosownych dodatkowych uprawnień.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

24.

Prowadzenie dokumentacji praktykantów i wolontariuszy

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia
7 września 1991 r.
o systemie oświaty 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo

o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

Dopełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa.

Praktykanci
i wolontariusze

Imię i nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, wykształcenie, informacja o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

25.

Prowadzenie dokumentacji związanej
z udzielaniem odpowiedzi na wnioski
o udzielenie informacji publicznej

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.pl

Ustawa z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dopełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa.

Osoby fizyczne i prawne wnioskujące

o udzielenie informacji publicznej

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, adres, opis.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.

26.

Ewidencjonowanie czasu pracy oraz zwolnień lekarskich

Muzeum Regionalne
w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

REGON: 710005120

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

iod@starostwolukow.plUstawa z dnia
26 czerwca 1974 r.Kodeks Pracy

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

Dopełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa.

Pracownicy, stażyści

Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, numer rachunku bankowego, zaświadczenia lekarskie, ubezpieczenie grupowe pracowników, imię
i nazwisko osób uposażonych, obywatelstwo, stan zdrowia, niepełnosprawność, przynależność do NFZ.

Nie dotyczy

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa przy zachowaniu procedur Polityki Ochrony Danych Osobowych..

Dane zostaną usunięte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastosowano stosowne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne.